Redink Kft.

Vállalati szoftver kell? Igen.
Adatvédelmi tájékoztató
A Redink Kft. mint a www.redink.hu weboldal üzemeltetőjének ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

1. Az adatkezelő neve: Redink Kft. ( továbbiakban: “Szolgáltató”)

2. Az adatkezelő címe: 6723 Szeged, Hajós u. 28.

3. Elérhetőség: Dr. Balogh Nándor, email: bejelent@redink.hu, tel: 06209826680

4. Az adatkezelés megnevezése: Adatkezelés a felhasználók önkéntes, tájékozott, és határozott
hozzájárulása alapján a www.redink.hu internetes weboldalon feliratkozott felhasználók körében.

5. Az adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása, tehát személyes
adat akkor kezelhető, ha ahhoz a Felhasználó hozzájárul. Továbbá az adatkezelés alapelvei
összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így az Európai
Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról,
valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR). A
felhasználók az önkéntes adatszolgáltatással hozzájárulnak a 6. pontban meghatározott adatok kezeléséhez.

6. A kezelt adatok köre:
6.1. A felhasználó által megadott ’neve’, ’telefonszáma’,’ e-mail címe’.
6.2. A weboldal használata során rögzítésre kerül a felhasználó számítógépének IP-címe, a látogatás
kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben – a felhasználó számítógépének beállításától
függően – a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokat a rendszer automatikusan
naplózza. A Szolgáltató a naplófájlban található adatokat nem kapcsolja össze egyéb személyes
adatokkal. A Szolgáltató a fenti adatokat kizárólag a saját érdekében használja fel.
6.3. A weboldal használata során a látogatók illetve a felhasználók számítógépét a Szolgáltató
kisméretű, a felhasználóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adatfájlokat
(cookie) telepít a felhasználó számítógépére adatfeljegyzés, a felhasználó azonosítása, a felhasználó
további látogatásainak megkönnyítése céljából.

7. Az adatkezelés célja:
A 6.1. pontban meghatározott adatokat a Szolgáltató az érintettel történő kapcsolatfelvétel
érdekében gyűjti.
A 6.2. pontban meghatározott és a weblap használata során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok
esetében az adatok tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál.
A 6.3. pontban megjelölt cookie-k elhelyezése kizárólag a szolgáltatás hatékonyságát növeli,
reklámcélokat nem szolgál. Azt harmadik fél részére nem adja ki.
Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Személyes
adatokat harmadik személyeknek nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján
kötelező adattovábbításokra.

8. Az adatkezelés időtartama:
A felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében, amíg a felhasználó tagja a közösségnek,
illetve az adatrögzítéstől számított legfeljebb 36 hónap. (A felhasználó önkéntes döntése alapján,
törlési igényének beérkezésétől, illetve az elektronikus hírlevélről történő leiratkozástól számított 5
munkanapon belül az szolgáltató törli az adatokat. Amennyiben a felhasználó jogellenesen,
megtévesztően használ személyes adatot, vagy bűncselekményt valósít meg, akkor Szolgáltató a
feliratkozás törlésével egyidejűleg valamennyi személyes adatát a tudomásszerzéssel egyidejűleg
azonnal törölheti).

9. A személyes adatok törlése:
A felhasználó saját személyes adatainak törlési igényét e-mailben a bejelent@redink.hu címre kell
eljuttatni. A Szolgáltató a törlési igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat.

10. Adatfeldolgozó megnevezése: Redink Kft.

11. Adatbiztonsági intézkedések: A személyes adatokat a Redink Kft. számítógépein tároljuk.

12. Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége:
A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók előzetes
értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Ön a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő
használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.

13. A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban:
Személyes adatai kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre
tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról,
időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő
tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A
tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben a bejelent@redink.hu címre kell eljuttatni, amire 8
munkanapon belül választ kap az érintett. A felhasználók kérhetik adataik törlését, a 8. pont szerinti
módon.